Usługi: Cennik opłat za przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów w instalacji w Promniku

 

  

Zarządzenie Nr 106/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 27.03.2017 w sprawie ustalenia opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej


Główne obowiązki dostawcy odpadów:

- dostarczenie wymaganych przez odbiorcę dokumwntów (np. podstawowej charakterystyki odpadu, testów zgodności, wykazu pojazdów , którymi będą dowożone odpady, lisy kierowców uprawnionych do podpisywania kwitów wagowych itp.)

- podanie rodzaju dostarczonych odpadów

- podanie gminy  z terenu której odpady pochodzą

- podanie danych koniecznych do wystawienia kwitu wagowego oraz faktury

- rozładowanie dostarczonych odpadów

- podpisanie kwitu wagowego

- wystawienie karty przekazania odpadu (w odpowiedniej ilości egzemplarzy) oraz przekazanie jej do podpiu do PGO Sp. z o.o.

Odpady przyjmowane są według ich ciężaru. Każdy pojazd dostarczający odpady poddawany jest ważeniu. Pracownik wagi dokonuje oględzin odpadów pod względem ich zgodności z podstawową charakterystyką odpadu. Następnie kieruje dostawcę do miejsca rozładunku. Odpady poddawane są ponownym oględzinom po ich rozładunku. Przed wyjazdem z instalacji pojazd dostarczający odpady jest ponownie ważony. Na podstawie dokonanych ważeń wydawany jest dostawcy kwit wagowy będący podstawą rozliczenia finansowego z dostawcą.

Odbiorca ma prawo nieprzyjąć odpadów w przypadku:

- niedostarczenia przez dostawcę wymaganych dokumentów

- dostarczenia prze dostawcę odpadów o kodzie niezgodnym z deklarowanym. Za zgodą dostawcy odbiorca jest uprawniony do zmiany kodu odpadu na rzezcywisty, w ramach obowiązującego cennika. W przypadku brakuzgodu dostawcy lub braku odpowiedniego kodu w cenniku odpad zostaje usunięty przez dostawcę z terenu zakładu. Koszt załadunku odpadów oraz ich wywozu ponosi dostawca.

Nie dopuszcza się do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych, a każda taka próba skutkuje powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zabrania się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania.


 UWAGA !!! Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady przyjmowania odpadów do składowania

.........................................

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015r. poz. 1277), od 1 stycznia 2016 r. oprócz podstawowej charakterystyki odpadu (o której mowa w ustawie o odpadach) dostawca odpadu ma obowiązek dostarczyć zarządzającemu składowiskiem wyniki badań laboratoryjnych spełniających następujące kryteria (poniżej wyszczególniono odpady przyjmowane na składowisko odpadów w Promniku):

- dla odpadów o kodach: 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99 (niespełniających wymagań dla stabilizatu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach), 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 12 09:

parametr:            dopuszczalne graniczne wartości:
DOC                         800 mg/kg suchej masy
TDS                      60 000 mg/kg suchej masy

- dla odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12:

parametr:             dopuszczalne graniczne wartości:
DOC                         800 mg/kg suchej masy
TDS                       60 000 mg/kg suchej masy
TOC                             5% suchej masy
LOI                              8% suchej masy
Ciepło spalania         6 MJ/kg suchej masy

- dla odpadów o kodach: 20 02 03, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 99:

parametr:              dopuszczalne graniczne wartości:
TOC                                5% suchej masy
LOI                                 8% suchej masy
Ciepło spalania            6 MJ/kg suchej masy

Podstawowe zasady przyjmowania odpadów na składowisko w Promniku określa Regulamin Składowiska.
Dostawcy chcący nawiązać stałą współpracę z PGO Sp. z o.o. zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku do Prezesa Zarządu o wyrażenie zgody na przyjmowanie odpadów.

 

Powrót